Logo
Beytepe
Faaliyet Alanları

Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Yerel yönetim birimlerinin hukuka uygun, ekonomik, etkin bir biçimde yönetilmelerine yönelik çağdaş yönetim yaklaşımlarından yararlanarak görev yapmalarına yardımcı olmak amacıyla hizmet-içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,

b) Yerel yönetimlerin günlük uygulamalarda ve özellikle yeni yönetim araçlarının kullanılmasında karşılaştıkları sorunlara çözümler üretmek için danışma ve yardım hizmeti sunmak,

c) Yerel yönetim sisteminin ve içerisindeki tüm kuruluşların sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunlara çözüm bulunması, yerel yönetim birimlerinin geliştirilmesi ve değişimlere uyumlarının sağlanması amaçlarıyla araştırmainceleme projeleri geliştirmek ve uygulamak,

ç) Yerel yönetim birimlerinin örgütsel, yönetsel ve hizmet süreçlerine ilişkin soruların cevaplanması ve yeni gelişmelerin tanıtılması amaçlarıyla bilimsel rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak,

d) Yerel yönetimler ve ilgili diğer konulardaki yazılı kaynakların düzenli bir şekilde toplanması, muhafaza edilmesi ve ilgililerin kullanımına sunulması için kitaplık bölümü oluşturmak,

e) Yerel yönetimlerle ilgili sayısal bilgileri, arşivleri ve kaynakları bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak düzenli bir şekilde tutacak bilimsel veri tabanı oluşturmak,

f) Yerel yönetimler alanında yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası ve uluslarüstü resmi, bilimsel, sivil ve özel kurumlarla işbirliği yapıp, ortak bir çalışma ortamı sağlamak ve yerelleşme politikası geliştirme çalışmalarına destek vermek,

g) Yurtiçinde ve yurtdışında bu alanda eğitici ve tanıtıcı seminer, kongre, konferans, sempozyum, eğitim ve öğretim programı gibi çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, destek sağlamak, yapılan toplantılara katılmak, benzer amaçlı kamu, özel ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğinde bulunmak,

ğ) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.