Logo
Beytepe
İlgili Yayınlar

Merkez Yönetim Kurulu’nun Önceki ve Mevcut Üyelerinin Alanla İlgili Yayınları

 

Kitaplar/Derleme Kitaplar

 

M. Kemal Öktem ve Selin Mutdoğan (Ed.) (2020), Yeşil Kampüs: Kapsam, Uygulama ve Yönetim, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

 

Uğur Sadioğlu, M. Kemal Öktem ve Uğur Ömürgönülşen (Ed.) (2020), Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi Üzerine Yazılar II, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

 

Kamil Ufuk Bilgin, Uğur Ömürgönülşen, M. Kemal Öktem, İlker Gündüzöz, Uğur Sadioğlu ve V. Feyza Urhan (2018), Türkiye’de Mahalle Yönetimi, Ankara: T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü.

 

Uğur Ömürgönülşen, M. Kemal Öktem ve Uğur Sadioğlu (Ed.) (2017), Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi Üzerine Yazılar I, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

 

Uğur Ömürgönülşen ve Uğur Sadioğlu (Ed.) (2016), 6360 Sayılı Kanunun Getirdiği Yeni Büyükşehir Modeli ve Uygulama Sonuçları, Ankara: Hacettepe Üniversitesi-HÜYAM&BEM-BİR-SEN.

 

Uğur Sadioğlu and Kadir Dede (Eds.) (2016), Theoretical Foundations and Discussions on the Reformation Process in Local Governments, Hershey, Pennsylvania (USA): IGI Global Publishing.

 

Uğur Sadioğlu and Kadir Dede (Eds.) (2016). Comparative Studies and Regionally-Focused Cases Examining Local Governments, Hershey, Pennsylvania (USA): IGI Global Publishing.

 

Uğur Ömürgönülşen and Uğur Sadioğlu (Eds.) (2014), Local Governance Today: European and Turkish Experience in Local Politics, Democracy and Governance and Reciprocal Lessons, Ankara: Hacettepe University&EGPA&Union of Municipalities of Turkey.

 

Uğur Ömürgönülşen ve Uğur Sadioğlu (2014), Türkiye’de Yakın Dönemdeki Yönetsel Reform Çalışmalarının İl Belediyeleri Personel Yönetimi Üzerindeki Etkileri, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

 

Halil İnalcık ve Mehmet Seyitdanlıoğlu (2011), Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

 

Aysu Kes Erkul (2010), Local Dynamics of Restoration and Conservation: The Projects in Kastamonu, Germany: VDM Verlag.

 

Mehmet Seyitdanlıoğlu (2010), Tanzimat Döneminde Modern Belediyeciliğin Doğuşu, Yerel Yönetim Metinleri, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

 

 

Kitap Bölümleri/Bildiri Kitabında Tam Metni Basılı Bildiriler

 

Aslı Bölük ve Uğur Ömürgönülşen, (2020), “6360 Sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyeleri Sınırları İçerisinde Kapatılan ve Mahalle Statüsüne Dönüştürülen Belde Belediyeleri ve Köylerin Durumu: Bodrum Örneği”, U. Sadioğlu, M.K. Öktem ve U. Ömürgönülşen (ed.), Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi Üzerine Yazılar II, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 262-28.

 

Eser Ergönül ve Uğur Sadioğlu (2020), “Siyasi Partilerin Gözünden Çevre Politikaları: Öncelikler, Öneriler ve Çözümler”, U. Sadioğlu, M. K. Öktem, U. Ömürgönülşen (ed.), Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi Üzerine Yazılar II, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 28-51.

 

M. Kemal Öktem (2020); “ ‘Sürdürülebilir Kalkınma Eğitiminde’ Yeşil Kampüsü Düşünmek, M.K. Öktem ve S. Mutdoğan (ed.), Yeşil Kampüs: Kapsam, Uygulama ve Yönetim, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 90-105.

 

Oğuzhan Gürsoy ve Uğur Ömürgönülşen (2020), “Yeni Teknolojiler ve Yerel Hizmetlere Yansımaları”, C. Babaoğlu, L. Memiş ve O. Erdoğan (ed.), Yerel Yönetimlerde Teknoloji ve Katılım, Ankara: Orion, 17-50.

 

Uğur Ömürgönülşen, (2020), “COVID-19 Pandemisinin Kamu Yönetimine Etkileri ve Bu Etkiler Üzerine Yapılacak Çalışmalara Yönelik Genel Bir Çerçeve Arayışı”, K. A. Koçak (ed.), COVID-19: Küresel Salgının Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Yansımaları, Ankara: Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV), 341-352.

 

Uğur Sadioğlu (2020), “Almanya’da Yerel Yönetim Modelleri: Güçlü Başkanlık Deneyimi”, M. Önsoy ve M. Er (ed.), Türk-Alman Çalışmaları Serisi I: Sosyal Bilimler Makaleleri, Ankara: Nobel, 125-152.

 

Uğur Sadioğlu (2020), “Kent Güvenliği ve Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm: Türkiye Örneği”, G. Sarı, T. Alabacak, (ed.), Tematik Güvenlik Çalışmaları, Ankara: Pegem Akademi, 58-82.

 

Uğur Sadioğlu ve Betül Dinç (2020), “Akıllı Kent, Akıllı İnsan ve Yaşam Boyu Öğrenme İlişkisi Üzerine Bir Bakış”, M.K. Öktem, S. Mutdoğan (ed.), Yeşil Kampüs-Kapsam, Uygulama, Yönetim, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 179-197.

 

M. Kemal Öktem (2019), “Değişen Kent, Mahalle Yönetimi ve Katılım: Şeffaf Muhtarlık”, Y. Ç. Özservet ve H. Küçük (ed.), Mahalle Odaklı Katılım, Ankara: Astana Yayınları, 67-85.

 

Uğur Sadioğlu (2019), “Almanya’da Yerel Yönetimler ve Kamu Yönetimi Reformu”, Bağcı, H., Ermağan, İ., Gümüş, B. (eds.). Dünya Siyasetinde Almanya II–Yönetim-Ekonomi-Toplum, Ankara: Nobel, 97-123.

 

Uğur Sadioğlu, A.F. Baykoç ve Muhsin Bingöl (2019), Sürdürülebilir Yerel Kalkınmada Kooperatifçilik Sorunsalı: Aydın-Çine Örneği, A. Mengi ve D. İşçioğlu (ed.), Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik, Ankara: Ankara Üniversitesi, 605-644.

 

Eser Ergönül ve Uğur Ömürgönülşen (2018), “Belediyelerin Çevre Bilinci Oluşturmada Önemi: Dikili Belediyesi Örneği”, M. Mecek, B. Parlak ve Emin Aatasoy (ed.), Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları (Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, e-Bildiriler Kitabı), Ankara: Nobel, 236-246.

 

Uğur Ömürgönülşen, M. Kemal Öktem ve Uğur Sadioğlu (2018) “Yeni Büyükşehir Belediye Yasaları Sonrasında Türkiye’de Mahalle Yönetimi Araştırması (2013)”, (Ed. K. U. Bilgin ve İ. Gündüzöz), Türkiye’de Mahalle Yönetimi Araştırmaları, Türkiye’de Mahalle Yönetimi, Ankara: T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, 125-295.

 

Uğur Sadioğlu (2018), “Türkiye’de Orta Düzey Yönetişim: “Yumuşak” Bölgeselleşmeden “Sert” Bölgeselleşmeye mi?” A. Mengi ve D. İşçioğlu (ed.), Kentsel Politikalar, Ankara: Palme Yayıncılık, 724-745.

 

Uğur Sadioğlu ve R. Erkut Erdinçler (2018), “Akıllı Kentler ve Türk Kentleri İçin Politika Önerileri”, A. Mengi ve D. İşçioğlu (ed.), Küreselleşme Sürecinde Yerel Hizmet Yerel Siyaset, Ankara: Ankara Üniversitesi, 81-101.

 

Uğur Sadioğlu ve Uğur Ömürgönülşen, (2018), “Türkiye’de Mahalle Yönetiminin Sayısal Durumu”, K.U. Bilgin, U. Ömürgönülşen, M.K. Öktem, İ. Gündüzöz, U. Sadioğlu ve V.F. Urhan (2018), Türkiye’de Mahalle Yönetimi, Ankara: T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, 179-233.

 

İrfan Özacit, Uğur Ömürgönülşen ve Uğur Sadioğlu (2017), “Yeni Büyükşehir Modelinin Kent Planlaması ve Kentsel Rant Bağlamlarında Değerlendirilmesi”, U. Ömürgönülşen, M.K. Öktem ve U. Sadioğlu (ed.), Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi Üzerine Yazılar I, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 29-46.

 

M. Kemal Öktem (2017), “Zorluklara Dayanıklı ve Çabuk İyileşen Esnek Kent İçin Mahalle Modeli: Afet ve Acil Durum Yönetişiminde Çözüm Arayışı,”Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim, (Çalıştay Bildiriler Kitabı), Kütahya, 195-203.

 

Uğur Ömürgönülşen (2017), “6360 sayılı Kanun Ekseninde Büyükşehir Belediyelerinde Personel Sistemi ve Çalışma Hayatı”, H. Ateş ve M. Bıyıkoğlu (ed.), Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler, İstanbul: Der Yayınları, 183-224.

 

Uğur Ömürgönülşen ve Ahu Sumbas Yavaşoğlu (2017), “Bir Katılım Mekanizması Olarak Kadın Meclislerinin Yasal Kaynaklı Sorunları”, U. Ömürgönülşen, M.K. Öktem ve U. Sadioğlu (ed.), Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi Üzerine Yazılar I, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 127-136.

 

Uğur Sadioğlu ve İbrahim Eseroğlu (2017), “Kentsel Dönüşümde Kültürel Birikimin Sürekliliği, Kimliğin Muhafazası ve Aidiyetin Geliştirilmesi: Konya-Bedesten Örneği”, U. Ömürgönülşen, M. K. Öktem ve U. Sadioğlu (ed.), Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi Üzerine Yazılar I, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 223-247.

 

Volkan Göçoğlu ve M. Kemal Öktem (2017), “Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilir Enerji Yönetimine Geçiş: AnkaraÖrneğinde Bir Analiz”, U. Ömürgönülşen, M.K. Öktem ve U. Sadioğlu (ed.), Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi Üzerine Yazılar I, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 89-109.

 

M. Kemal Öktem (2016), “6360 Etkileşimi Üzerine”, U. Ömürgönülşen ve U. Sadioğlu (ed.), 6360 Sayılı Kanunun Getirdiği Yeni Büyükşehir Modeli ve Uygulama Sonuçları, Ankara: Hacettepe Üniversitesi-HÜYAM&BEM-BİR-SEN, 160-165.

 

Uğur Ömürgönülşen, and Uğur Sadioğlu (2016), “Neighborhood Administration in the New Metropolitan Municipality Model”, Y. Demirkaya (ed.), New Public Management in Turkey: Local Government Reform, New York: Routledge, 447-470.

 

Uğur Ömürgönülşen ve Uğur Sadioğlu (2016), “Yeni Büyükşehir Belediye Modelinde Mahalle Yönetimi”, Y. Demirkaya (ed.), Türkiye’de Yeni Kamu Yönetimi: Yerel Yönetim Reformu, İstanbul: WALD, 387-410.

 

Uğur Sadioğlu (2016). “Stratejik Planlar Üzerinden Yeni Büyükşehir Modelinin Değerlendirilmesi”, U. Ömürgönülşen ve U. Sadioğlu (ed.), 6360 Sayılı Kanunun Getirdiği Yeni Büyükşehir Modeli ve Uygulama Sonuçları, Ankara: Hacettepe Üniversitesi-HÜYAM&BEM-BİR-SEN, 206-216.

 

Uğur Sadioğlu and Kadir Dede (2016), “Current Discussions on the Question: Remarks of Local Government's Reform through Comparative Perspective”, U. Sadioğlu and K. Dede (eds.), Theoretical Foundations and Discussions on the Reformation Process in Local Governments, PA: IGI Global, 1-23.

 

Uğur Sadioğlu, Kadir Dede and Ali Arda Yüceyılmaz (2016), “The Significance of the 2014 Local Elections in Turkey for Decentralisation and Local Autonomy”, U. Sadioğlu and K. Dede (eds.), Comparative Studies and Regionally Focused Cases Examining Local Governments, PA: IGI Global, 364-389.

 

Uğur Sadioğlu and Uğur Ömürgönülşen (2016), “The Understanding of Public Service Ethic in Turkish Municipalities: The Ankara Case”, U. Sadioğlu and K. Dede (eds.), Comparative Studies and Regionally-Focused Cases Examining Local Governments, Hershey, Pen.: IGI Global Publishing, 424-442.

 

Aysu Kes Erkul (2015), “Kentsel Hizmet Üretimi Bağlamında Akıllı Kent”, Gayrimenkul Odaklı Büyümeden Üretime Dayalı Büyümeye Doğru, (Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı 6. Sempozyumu Bildiriler Kitabı), 185-194.

 

U. Ömürgönülşen ve U. Sadioğlu (2015), “Mahalle Yönetiminin Dönüşümü ve Bütünşehir Modelinde Yeniden Yorumlanması”, F. N. Genç (ed.), XII. Kamu Yönetimi Forumu Bildiriler Kitabı, Ankara: Türkiye Belediyeler Birliği ve Adnan Menderes Üniversitesi, 293-301.

 

Uğur Sadioğlu (2015), “Local Governments Reform in Europe and Possible Discussions on Turkey”, A. B. Yereli and A. M. Köktaş (eds.), 1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society Proceedings Book, Ankara: Sosyoekonomi Society, 117-118.

 

A. Burçin Yereli ve Mustafa Kızıltan (2014), “Merkezi İdare ile Yerel İdareler Arasında Görev Paylaşımı”, M. Sakal, A. Kesik ve T. Akdemir (ed.), Mali Yerinden Yönetim Teori, Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye'ye İlişkin Değerlendirmeler, Ankara: Nobel, 145-166.

 

A. Burçin Yereli ve M. Ünal (2014), “Yerel Yönetimlerde Bütçe Hakkına Dayalı Hesap Verilebilirlik Sürecinde Denetim Mekanizmaları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, M. Sakal, A. Kesik ve T. Akdemir (ed.), Mali Yerinden Yönetim Teori, Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye'ye İlişkin Değerlendirmeler, Ankara: Nobel, 355-376.

 

A. Burçin Yereli ve M. Ünal (2014), “Yerel Yönetimlerde İç Denetim Sisteminin Yapısal Sorunları”, M. Sakal, A. Kesik ve T. Akdemir (ed.), Mali Yerinden Yönetim Teori, Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye'ye İlişkin Değerlendirmeler, Ankara: Nobel, 451-464.

 

Aysu Kes Erkul (2014), “Yeni Yoksulluk Çalışmaları Bağlamında Kent Yoksulluğu ve Sosyal Dışlanma”, G. Polat ve A. İçağasıoğlu Çoban (ed.), Yoksulluk ve Sosyal Hizmet: Yeni Zorluklar ve Yaklaşımlar, İstanbul: Sosyal Çalışma Yayınları, 27-42.

 

Kadir Dede, Uğur Sadioğlu ve Ali Arda Yüceyılmaz (2014), “2014 Yerel Seçimleri Işığında Kapatılan Belde Belediyeleri: Değirmendere’de Yerellik ve Temsiliyet Sorunu”, F. N. Genç (ed.), XII. Kamu Yönetimi Forumu Bildiriler Kitabı, Ankara: Türkiye Belediyeler Birliği ve Adnan Menderes Üniversitesi, 371-382.

 

Uğur Sadioğlu (2014), “Türkiye’nin Kentsel-Bölgesel Yönetişim Politikasının Karşılaştırmalı Perspektiften Değerlendirilmesi”, Kentsel Gelişmenin Yönetişimi, (8. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Bildiriler Kitabı), Ankara: TEPAV Yayınları, 153-159.

 

Uğur Sadioğlu, K. Dede and U. Ömürgönülşen (2014). “Is City Council as Really A Grassroots Governance Practice in Turkey?, U. Ömürgönülşen and U. Sadioğlu (eds.), Local Governance Today: European and Turkish Experience in Local Politics, Democracy and Governance and Reciprocal Lessons, Ankara: Hacettepe University&EGPA&Union of Municipalities of Turkey, 167-200.

 

Kamil Ufuk Bilgin, Uğur Ömürgönülşen, M. Kemal Öktem, İlker Gündüzöz, Uğur Sadioğlu ve V. Feyza Urhan, (2013), “Mevcut Durum ve Beklentiler Açısından Mahalle Yönetimi”, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, (8. Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı), Ankara: Pegem Akademi, 289-304.

 

Uğur Sadioğlu (2013), “Yerelleşme Politikaları ve Türkiye Örneği”, M. Yıldız ve M. Z. Sobacı (ed.), Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama, Ankara: Adres Yayınları, 656-691.

 

Uğur Sadioğlu ve Uğur Ömürgönülşen (2013), “Yerel Özerklik Algılamaları: Türkiye’de İl Belediyeleri Örneği”, Merkezi Yönetim Yerel Yönetim İlişkileri: Özerklik, (5. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı), Ankara: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi-Türkiye Belediyeler Birliği, 343-375.

 

Uğur Ömürgönülşen (2011), “2. Bölüm: Çalıştayda Yapılan Değerlendirme”, S. Ulaş Bayraktar (Yay. Haz.), Reform Sonrası İl Genel Meclisleri: Dönüşüm ve Statüko, İstanbul: Kalkedon, 110-114.

 

Uğur Ömürgönülşen (2007), “Türkiye’de Belediyelerin Çocuklara Yönelik Hizmetleri”, Yerellik ve Politika: Küreselleşme Sürecinde Yerel Demokrasi, Ruşen Keleş’e Armağan, Ankara: İmge Kitabevi, 117-121.

 

Aysu Kes, M. Kemal Öktem ve Uğur Ömürgönülşen (2005), “Kentsel Karar Alma Süreçlerinde Çok Aktörlülük ve Katılım”, Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler: Riskler ve Fırsatlar (8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 29. Kolokyumu Bildiriler Kitabı), İstanbul: İTÜ MF Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü ve TMMOB Şehir Plancıları Odası, 534-537.

 

Uğur Ömürgönülşen (2005), “Bitmeyen Senfoni: Türkiye’de Belediyelerin Sorunları ve Reform Çabaları”, Çocuklar İçin Güvenli Kent (II. Türk Belediyecilik Sempozyumu Bildiriler Kitabı), Ankara: Hacettepe Üniversitesi-Keçiören Belediyesi, 21-35.

 

Kasım Karataş, (2002), “Kentlileşmenin Dinamik Bir Aracı Olarak Toplum Merkezleri: Bir Yaklaşım Modeli Önerisi”, Kentleşme Sürecinde Sosyal Hizmet (Sosyal Hizmet Sempozyumu'98), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 62-66.

 

 

Makaleler

 

Ahu Sumbas (2020), “Gendered Local Politics. The Barriers to Women’s Representation in Turkey", Democtratization, 27(4), 570-587.

 

M. Kemal Öktem, İrem Ece Akpınar ve Hülya Küçük (2020), “Yerel Yönetimlerde Çocuk Katılımı: Kağıthane Çocuk Meclisi Örneği”, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 8(1), 218-248.

 

M. Kemal Öktem, İrem Ece Akpınar ve Hülya Küçük (2020), “Bra ve Vize Yavaş Şehirlerinin Melbourne İlkeleri Bağlamında Karşılaştırılması”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 18 (36), 275-307.

 

M. Kemal Öktem ve Gül Kalyoncu (2020), “Kültürel Miras ve Yerel Kalkınma”, Tarihin Peşinde-Uluslarası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 23, 213-222.

 

Uğur Sadioğlu ve Eser Ergönül (2020), “Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Anlamı Aktörleri ve Amaçları”, İdealkent, 30(11), 878-908.

 

Uğur Sadioğlu, Kadir Dede  and Volkan Göçoğlu, (2020). “Regional Development Agencies in Turkey on the Scope of Governance and Local Elites: An Evaluation After 10-Years-Experience”, Lex Localis-Journal of Local Self Government, 18(2), 371-394.

 

Uğur Sadioğlu, E. Yürük (2020). “Eskişehir’in Endüstriyel Mirası Fabrikalar Bölgesinin Kent Kimliği Üzerindeki Etkileri”, İdealkent, 11 (Kentleşme ve Ekonomi Özel Sayısı).

 

Ahu Sumbas and Berrin Koyuncu (2019), “Women’s Empowerment on a Local Level in Turkey: The Case of Violence Against Women”, Turkish Studies, 20(2), 249-272.

 

Hazal Ilgın Bahçeci Başarmak ve M. Kemal Öktem (2019), “Küreselleşme Sürecinde Kentselliğin Dönüşümü: Toplumsal, Teknolojik ve Mekansal Süreçler Üzerine Bir İnceleme”, Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2(2), 284-300.

 

Hayri Ulvi, Mehmet Uysal, M. Kemal Öktem ve Hatice Gül Önder (2019), “The Comparative Analysis of Urban Transport in Ankara by Gender and Age Groups”, Megaron, 14(4), 544-554.

 

M. Kemal Öktem ve İrem Ece Akpınar (2019), “Çocuk Dostu Şehirler: Lüleburgaz Örneği”, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 11(2), 112-132.

 

M. Kemal Öktem ve Mehtap Çakmak Baybars (2019), “Yerel Kamu Hizmetleri Bağlamında Etkililik Ölçüm Göstergelerinin Belirlenmesi”, İdealkent, 10(28), 1051-1074.

 

Oğuzhan Gürsoy ve Uğur Ömürgönülşen (2019), “Akıllı Kent Bileşeni Olarak “Akıllı Vatandaş” Bağlamında Bir Test Sahası Olarak Üniversite Kampüsleri”, Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2(1), 19-28.

 

Uğur Sadioğlu ve Betül Dinç (2019), “Yaşam Boyu Öğrenme ve Akıllı Kentler”, Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi, 1(1), 43-61.

 

Uğur Sadioğlu and E. Ergönül, (2019), “From Top to Down or Central to Local: Transformation of the Neighborhood Units as a Policy Tool of Presidential System in Turkey”, Lex Localis-Journal of Local Self Government, 17(3), 561-590.

 

Ahu Sumbas ve Uğur Ömürgönülşen (2018), “Etkin Bir Yerel Paydaş Olma Yolunda Kadın Meclislerinin Karşılaştığı Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme: Ankara Kadın Meclisleri Örneği”, Atatürk İİBF Dergisi, 32(1), 65-82.

 

Ezgi Seçkiner Bingöl ve Uğur Ömürgönülşen (2018), “Sosyal Belediyecilik Bağlamında Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Faaliyetleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 27(3), 1-26.

 

Uğur Sadioğlu ve R. Erkut Erdinçler (2018), “Tarihsel Perspektiften Geleceğe, Yerel Yönetimler Bağlamında Rus Kamu Yönetiminde Güncel Reformların Analizi”, Memleket Siyaset Yönetim, 13(29), 59-74.

 

Uğur Sadioğlu, Kadir Dede ve A. Arda Yüceyılmaz (2017), Yeni Büyükşehir Belediyesi Modelinde Belde Belediyelerin Sonu: Değirmendere Örneği, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35(2), 95-119.

 

Belgin Uçar Kocaoğlu and M. Kemal Öktem (2016), “Administrative Capacity for Municipalities Comparision of Sample Case Municipalities of Central Anatolia Region and the State of Arizona”, Akademik Yaklaşımlar, 7, 69-85.

 

Belgin Uçar Kocaoğlu, M. Kemal Öktem (2016), “Belediyelerde Yönetsel Kapasite Değerlendirmesi: İç Anadolu Örneği”, Çağdaş Yerel Yönetimler, 25(2), 53-79.

 

Berrin Koyuncu and Ahu Sumbas (2016), “Discussing Women's Representation in Local Politics in Turkey: The Case of Female Mayorship”, Women’s Studies International Forum, 58(5), 41-50.

 

Leonce Röth, André Kaiser, Çağan Varol and Uğur Sadioğlu (2016), “Centre-Periphery Conflict and Ideological Distance in Turkey”, Swiss Political Science Review, 22 (4), 585-607.

 

M. Kemal Öktem, Volkan Göçoğlu ve Şebnem Tunç (2016), “Kardeş Şehir Uygulamalarının Yerel Politika Transferine Etkisi: Alanya-Gladbeck Araştırması”, Çağdaş Yerel Yönetimler, 25(4), 49-86.

 

Mustafa Gümüş ve Ahmet Burçin Yereli (2016), “Yerel Yönetimlerin Finansmanında Yerel Yönetim Bankacılığı Uygulaması: İller Bankası Örneği ve Türkiye İçin Öneriler”, Sosyoekonomi, 24(28), 209-234.

 

Uğur Sadioğlu, İrfan Özacit ve Uğur Ömürgönülşen (2016), “Yeni Büyükşehir Belediyesi Modeli: Türkiye’de Değişen/Değişmeyen Merkezileşme ve Adem-i Merkezileşme”, Yasama Dergisi, 30 (Mayıs-Ağustos), 70-92.

 

Uğur Sadioğlu, Veysel Tiryaki ve Abdullah Korkmaz (2016), “Altındağ Belediyesi Örneği Üzerinden Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Politikasının Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 71(3), 757-796.

 

Aysu Kes Erkul (2015), “Yazılı Basında Kentsel Dönüşüm: Yüksek Tirajlı Gazeteler Üzerine Bir İnceleme”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 33(2), 47- 64.

 

Berrin Koyuncu Lorasdağı ve Ahu Sumbas (2015), “Türkiye’de Yerel Siyaseti Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerinden Düşünmek: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Belediyeler”, Çağdaş Yerel Yönetimler, 24(1), 1-26.

 

Uğur Ömürgönülşen, Çiğdem Zeynep Pirgaip ve Burak Pirgaip (2015), “Mahalli İdarelerin Altyapı Yatırımlarının Finansmanında Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Modeli”, Maliye Dergisi, 168 (Ocak-Haziran), 20-30.

 

Aysu Kes Erkul (2014), “From Privatized to Constructed Public Spaces: Observations from Turkish Cities”, American International Journal of Contemporary Research, 4(7), 120-126.

 

M. Kemal Öktem (2014), “Problems and Challenges in the Transition toward Local Governance in Turkey”, Lex Localis-Journal of Local Self-Government, 12(4), 750-774.

 

Uğur Sadioğlu ve Uğur Ömürgönülşen (2014), “Yerel Aktörlerin Gözünden Yerel Özerklik Sorunsalı: Türkiye’de İl Belediyeleri Örneği”, İstanbul Üniversitesi SBF Dergisi, 50 (Mart), 197-224.

 

Ahu Sumbas (2013), “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Politika Yaklaşımı Çerçevesinde Türkiye’de Belediyelerin Hukuksal ve Siyasal Durumları”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 3, 31-44.

 

Aysu Kes Erkul (2013), “Neighborhood Effects and Reproduction of Poverty: A Social Housing Case from Turkey”, International Journal of Humanities and Social Science, 3(20), 123-130.

 

Aysu Kes Erkul (2013), “Konut Tercihi ve Sosyo-mekansal İlişkilerde Kültürel Sermayenin Rolü: Koru Sitesi ve Or-An Sitesi Örnekleri Üzerinden Bir Karşılaştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, 15(4), 625-647.

 

Aysu Kes Erkul (2013), ”Küreselleşmenin Küçük Kentlere Yansıması Bağlamında Kastamonu ve Bölgesel Kalkınma Deneyimi”, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37(1), 1- 17.

 

Uğur Sadioğlu (2013), “Küyerelleşme Sürecinde Yönetim Modeli Arayışları: “Neuen Steuerungsmodell” ve Duisburg Örneği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(2), 207-234.

 

Uğur Sadioğlu ve Uğur Ömürgönülşen (2013), “Belediyelerde Personel Politikasını Stratejik Planlar Üzerinden Okumak: İl Belediyeleri Örneği”, Memleket Siyaset Yönetim, 19-20, (Dergi 2015 Basımı), 63-96.

 

Burcu Küçük Biçer ve Sarp Üner (2012), “Ankara Merkezde Bir İlçe Belediye Başkanlığı Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler", TAF Preventive Medicine Bulletin, 11(6), 673-680.

 

Uğur Sadioğlu ve Uğur Ömürgönülşen (2011), “Yerel Yönetim Personel Sistemlerinde Reform Çalışmaları: Alman ve Türk Deneyimlerinden Yansıyan Eğilimler ve Türkiye İçin Çıkarılabilecek Bazı Dersler”, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, IV(1), 129-171.

 

Uğur Ömürgönülşen, M. Kemal Öktem ve A. Arda Yüceyılmaz (2010), “Kentsel Suçla Mücadeleyi Yeniden Düşünmek: Güvenli Bir Kent Yaşamı Sağlama Aracı Olarak Komşuluk Alanı Gözetim Sistemi”, H.Ü. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 27(2), 63-76.

 

Uğur Ömürgönülşen ve Uğur Sadioğlu (2009), “Türkiye’de Yakın Dönemde Yapılan Yerel Yönetim Reform Çalışmalarının İl Özel İdarelerine Yansımaları”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 18(1), 1-22.

 

M. Kemal Öktem, Mete Yıldız ve Erdem Erkul (2008), “Ankara’daki Belediyelerin Çocuklara Yönelik Hizmetleri ve Elektronik Ortama Taşınabilirliği”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 19(2), 39-55.

 

M. Kemal Öktem ve Leyla Kahraman (2004), “Belediye-Üniversite İşbirliği: Adana Örneği”, Türk İdare Dergisi, 76(443), 141-157.

 

Leyla Kahraman ve M. Kemal Öktem (2002), “Üniversite-Belediye İşbirliğine Doğru: Kent Belediyelerinin Üniversite Gençliği ve Üniversite Öğretim Elemanlarına Yönelik Hizmetleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler, 11(1), 73-108.