Logo
Beytepe
Yönetmelik

12 Temmuz 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29414

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YEREL YÖNETİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Hacettepe Üniversitesi

Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu

organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin

birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez HÜYAM: Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a) Üniversite’nin başta Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü olmak üzere ilgili diğer bölüm ve anabilim

dallarının işbirliği ile, genel olarak yerinden yönetim kuruluşlarının, özel olarak yerel yönetimler ve bağlı kuruluşları ile bunların birliklerinin kurumsal yapılarının geliştirilmesine ve hizmet kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak,

b) Yerel yönetim birimleri, bağlı kuruluşları ve birliklerinde görev alan seçilmiş ve atanmış tüm görevlilere yönelik eğitim ve yetiştirme programları düzenlemek,

c) Yerel yönetim birimleri, bağlı kuruluşları ve birliklerine danışmanlık hizmeti sağlamak,

ç) Yerel yönetim birimleri, bağlı kuruluşları ve birliklerinin kurumsal kapasitelerinin artırılması, etkin ve ekonomik hizmet üretiminin ve çalışma ortamının sağlanması için araştırma projeleri planlamak ve yürütmek,

d) Yurt içinde ve yurt dışında yerel yönetimler ile ilgili bilimsel araştırma ve yayın yapmak,

e) Yurt içinde ve yurt dışında yerel yönetim birimleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör aktörleriyle işbirliği sağlayarak ortaklık modelleri geliştirmek ve kurumlar arası deneyim paylaşımına yardımcı olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Yerel yönetim birimlerinin hukuka uygun, ekonomik, etkin bir biçimde yönetilmelerine yönelik çağdaş yönetim yaklaşımlarından yararlanarak görev yapmalarına yardımcı olmak amacıyla hizmet-içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,

b) Yerel yönetimlerin günlük uygulamalarda ve özellikle yeni yönetim araçlarının kullanılmasında karşılaştıkları sorunlara çözümler üretmek için danışma ve yardım hizmeti sunmak,

c) Yerel yönetim sisteminin ve içerisindeki tüm kuruluşların sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunlara çözüm bulunması, yerel yönetim birimlerinin geliştirilmesi ve değişimlere uyumlarının sağlanması amaçlarıyla araştırmainceleme projeleri geliştirmek ve uygulamak,

ç) Yerel yönetim birimlerinin örgütsel, yönetsel ve hizmet süreçlerine ilişkin soruların cevaplanması ve yeni gelişmelerin tanıtılması amaçlarıyla bilimsel rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak,

d) Yerel yönetimler ve ilgili diğer konulardaki yazılı kaynakların düzenli bir şekilde toplanması, muhafaza edilmesi ve ilgililerin kullanımına sunulması için kitaplık bölümü oluşturmak,

e) Yerel yönetimlerle ilgili sayısal bilgileri, arşivleri ve kaynakları bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak düzenli bir şekilde tutacak bilimsel veri tabanı oluşturmak,

f) Yerel yönetimler alanında yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası ve uluslarüstü resmi, bilimsel, sivil ve özel kurumlarla işbirliği yapıp, ortak bir çalışma ortamı sağlamak ve yerelleşme politikası geliştirme çalışmalarına destek vermek,

g) Yurtiçinde ve yurtdışında bu alanda eğitici ve tanıtıcı seminer, kongre, konferans, sempozyum, eğitim ve öğretim programı gibi çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, destek sağlamak, yapılan toplantılara katılmak, benzer amaçlı kamu, özel ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğinde bulunmak,

ğ) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör

tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili

Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

e) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli

Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen yirmidört üye olmak üzere toplam yirmibeş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.